Publications

 • Vishal Chaudhary*, Manjunatha Channegowda*, Sajid Ali Ansari, Hari Krishna Rajan, Ajeet Kaushik, Virat Khanna, Zhenhuan Zhao*, Hidemitsu Furukawa, Ajit Khosla*, Low-trace monitoring of airborne sulphur dioxide employing SnO2-CNT hybrids-based energy-efficient chemiresistor. Journal of Materials Research and Technology 2022, 20, 2468-2478. DOI: 10.1016/j.jmrt.2022.07.159

 • Xiaoyu Liu, Linjing Yang, Man Huang, Qiang Li, Lili Zhao, Yuanhua Sang, Xiaoli Zhang, Zhenhuan Zhao*, Hong Liu*, Weijia Zhou*, Oxygen vacancy-regulated metallic semiconductor MoO2 nanobelt photoelectron and hot electron self-coupling for photocatalytic CO2 reduction in pure water. Applied Catalysis B: Environmental 2022, 319, 121887. DOI: 10.1016/j.apcatb.2022.121887

 • Ajit Khosla*, Sonu, Hafiz Taimoor Ahmed Awan, Karambir Singh, Gaurav, Rashmi Walvekar, Zhenhuan Zhao*, Ajeet Kaushik, Mohammad Khalid*, Vishal Chaudhary*, Emergence of MXene and MXene–Polymer Hybrid Membranes as Future- Environmental Remediation Strategies. Advanced Sciences 2022, 9, 2203527. DOI: 10.1002/advs.202203527

 • Zhe Wang, Congcong Sun, Xiaoxia Bai*, Zhenni Wang, Xin Yu, Xin Tong, Zheng Wang, Hui Zhang, Haili Pang, Lijun Zhou, Weiwei Wu, Yanping Liang, Ajit Khosla*, Zhenhuan Zhao*, Facile synthesis of Carbon nanobelts decorated with Cu and Pd for nitrate electroreduction to ammonia. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14, 30969-30978. DOI: 10.1021/acsami.2c09357
 • Keming Wu, Congcong Sun, Zhenni Wang, Qian Song, Xiaoxia Bai*, Xin Yu, Qiang Li, Zheng Wang*, Hui Zhang, Jian Zhang, Xin Tong, Yanping Liang, Ajit Khosla, Zhenhuan Zhao*. Surface reconstruction on uniform Cu nanodisks boosted electrochemical nitrate reduction to ammonia. ACS Materials Letters 2022, 4, 650-656. DOI: 10.1021/acsmaterialslett.2c00149.
 • Qian Song, Congcong Sun, Zheng Wang*, Xiaoxia Bai*, Keming Wu, Qiang Li, Hui Zhang, Lijun Zhou, Haili Pang, Yanping Liang, Shuai Yue and Zhenhuan Zhao*, Directed charge transfer in all solid state heterojunction of Fe doped MoS2 and C-TiO2 nanosheet for enhanced nitrogen photofixation, Materials Today Physics 2021, 21, 100563. DOI: 10.1016/j.mtphys.2021.100563
 • Mengying Fu, Jingxin Yang, Weihua Luo, Qiang Tian, Qi Li, Zhenhuan Zhao, Xinghua Su, Preparation of Gd2Zr2O7 nanopowders by polyacrylamide gel method and their sintering behaviors. Journal of the European Ceramic Society, 2022, 42, 1585-1593. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2021.12.038.
 • Xiaoxia Bai, Xunfang Huang, Zhenhuan Zhao, Xiujie Hu, Shuyun Zhou, Yanping Liang, Michael Rohwerder. Morphology-Dependent Delamination Performance of Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) for Corrosion Protection on Iron. Journal of The Electrochemical Society 2022, 169, 020549. DOI: 10.1149/1945-7111/ac5300.
 • Bin Wang, Yingying Jian, Xue Jiang, Tianqing Liu, Dingyi Yang, Zhenhuan Zhao, Yanping Liang, Huanran Feng, Mingshui Yao, Pengyi Xie, Ning Tang, Hossam Haick, Wenwen Hu, Weiwei Wu. Controlling Response of Polyaniline Towards Humidity by Self-Assembly Fatty Acids. ECS Journal of Solid State Science and Technology 2022, 42, 1585-1593. DOI: 10.1149/2162-8777/ac56c1.
 • Danyao Qu, Yingying Jian, Lihao Guo, Chen Su, Ning Tang, Xingmao Zhang, Wenwen Hu, Zheng Wang, Zhenhuan Zhao, Peng Zhong, Peipei Li, Tao Du, Hossam Haick, Weiwei Wu. An Organic Solvent-Assisted Intercalation and Collection (OAIC) for Ti3C2Tx MXene with Controllable Sizes and Improved Yield. Nano-Micro Letters 2021, 13, 1-13. DOI: 10.1007/s40820-021-00705-4.
 • Qiang Li, Zhenhuan Zhao*, Xiaoxia Bai, Xin Tong, Shuai Yue, Jingying Luo, Xin Yu, Zhenni Wang, Zheng Wang, Peipei Li, Yanping Liang, and Zhiming Wang*.  Tunable and stable localized surface plasmon resonance in SrMoO4 for enhanced visible light driven nitrogen reduction. Chinese Journal of Catalysis 2021, 42, 1673-1771. DOI: 10.1016/S1872-2067(21)63799-3.
 • Xin Li, Xin Tong, Shuai Yue, Cheng Liu, Ali Imran Channa, Yimin You, Rui Wang, Zhihang Long, Zheming Zhang, Zhenhuan Zhao, Xin-Feng Liu, Zhiming M Wang. Rational design of colloidal AgGaS2/CdSeS core/shell quantum dots for solar energy conversion and light detection. Nano Energy 2021, 89, 106392. DOI: 10.1016/j.nanoen.2021.106392.
 • Chenxi Han, Xiqing Xu, Hao Mu, Qiang Tian, Qiang Li, Yitong Liu, Xuan Zhang, Zhenhuan Zhao, Xinghua Su*, Construction of hierarchical sea urchin-like manganese substituted nickel cobaltite@tricobalt tetraoxide core-shell microspheres on nickel foam as binder-free electrodes for high performance supercapacitors. Journal of Colloid and Interface Science 2021, 596, 88-89. DOI: 10.1016/j.jcis.2021.03.131.
 • Pin Hao,* Houguang Wen, Qian Wang, Liyi Li, Zhenhuan Zhao, Junfeng Xie, Guanwei Cui, Bo Tang*, Superassembly of NiCoOx Solid Solution hybrids with a 2D/3D porous polyhedron-on-sheet structure for multi-unctional electrocatalytic oxidation. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 2021, 9, 8576-8585. DOI: 10.1039/D1TA00043H
 • Peipei Li,* Dechao Wang, Lu Zhang, Chao Liu, Fei Wu, Yongkun Wang, Zheng Wang, Zhenhuan Zhao, Weiwei Wu, Yanping Liang, Zhimin Li, Weidong Wang, and Yaping Zheng,* An In Situ Coupling Strategy Towards Porous Carbon Liquid With Permanent Porosity. Small 2021, 2006687. DOI:10.1002/smll.202006687
 • Pin Hao*, Ying Xin, Qiang Wang, Liyi Li, Zhenhuan Zhao, Houguang Wen, Junfeng Xie, Guanwei Cui and Bo Tang*. Lanthanum-incorporated β-Ni(OH)2 nanoarrays for robust urea electro-oxidation. Chemical Communications, 2021, 57, 2029-2032. DOI: 10.1039/D0CC07969C
 • Xin Yu, Xin Jin, Xuanyu Chen, Aizhu Wang, Jianming Zhang, Jian Zhang, Zhenhuan Zhao, Mingming Gao, Luca Razzari, and Hong Liu. A Microorganism Bred TiO2/Au/TiO2 Heterostructure for Whispering Gallery Mode Resonance Assisted Plasmonic Photocatalysis, ACS Nano 2020, 14 (10), 13876-13885. DOI: 10.1021/acsnano.0c06278.
 • Zhenni Wang*#, Qiang Li#, Zhenhuan Zhao*, Xiaomei Tong, Synthesis of Octapod Cu-Au Bimetallic Nanocrystal with Concave Structure through Galvanic Replacement Reaction, Journal of Electronic Science and Technology 2020, 18 (2), 100046. DOI: 10.1016/j.jnlest.2020.100046.
 • Qiang Li, Xiaoxia Bai, Jingying Luo, Chunyuan Li, Zhenni Wang, Weiwei Wu, Yanping Liang, Zhenhuan Zhao*, Fe doped SrWO4 with tunnable band structure for photocatalytic nitrogen fixation, Nanotechnology 2020, 31 (37), 375402. DOI: 10.1088/1361-6528/ab9863.
 • Xiaoxia Bai, Zhe Wang, Jingying Luo, Weiwei Wu, Yanping Liang, Xin Tong, Zhenhuan Zhao*, Hierarchical porous carbon with interconnected ordered pores from biowaste for high performance supercapacitor electrodes, Nanoscale Research Letters 2020, 15(1), 88. DOI: 10.1186/s11671-020-03305-0
 • Yingying Jian, Wenwen Hu, Zhenhuan Zhao, Pengfei Cheng, Hossam Haick*, Mingshui Yao*, Weiwei Wu*, Gas sensors based on chemi-resistive hybrid functional nanomaterials, Nano-Micro Letters 2020, 12, 71. DOI: 10.1007/s40820-020-0407-5
 • Jingying Luo, Xiaoxia Bai, Qiang Li, Xin Yu, Chunyuan Li, Zhenni Wang, Weiwei Wu, Yanping Liang, Zhenhuan Zhao*, Hong Liu*, Band structure engineering of bioinspired Fe doped SrMoO4 for enhanced photocatalytic nitrogen reduction performance, Nano Energy 2019, 66, 104187. DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104187
 • Ruiqi Yang, Yanchen Ji, Qiang Li, Zhenhuan Zhao, Ruitong Zhang, Linlin Liang, Fan Liu, Yuke Chen, Shuwei Han, Xin Yu*, Hong Liu*, Ultrofine Si nanowires/Sn3O4 nanosheets 3D hierarchical heterostructured array as a photoanode with high-efficient photoelectrocatalytic performance, Applied Catalysis B: Environmental 2019, 256, 117798, DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.117798
 • Hao Mu, Xinhua Su, Zhenhuan Zhao, Chenxi Han, Zhenjun Wang, Peng Zhao, Facile synthesis of Ni0.5Mn0.5Co2O4 nanoflowers as high‐performance electrode material for supercapacitors, Journal of American Ceramic Society 2019, 00, 1-11. DOI: 10.1111/jace.16610 
 • Xiaoning Wang, Wenqiang Gao, Zhenhuan Zhao, Lili Zhao, Jerome P. Claverie, Xiaofei Zhang, Jianjun Wang, Hong Liu*, Yuanhua Sang*. Efficient photo-electrochemical water splitting based on hematite nanorods doped with phosphorus, Applied Catalysis B: Environmental 2019, 248, 388-393. DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.02.048
 • Xin Yu, Zhenhuan Zhao*, Na Ren, Jing Liu, Dehui Sun, Longhua Ding, Hong Liu*. Top or Bottom, Assembling Modules Determine the Photocatalytic Property of the Sheetlike Nanostructured Hybrid Photocatalyst Composed with Sn3O4 and rGO (GQD), ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6 (9), 11775-11782. DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b02030
 • Xinhua Su, Jing Zhang, Hao Mu, Jianguo Zhao, Zhenjun Wang, Zhenhuan Zhao, Chenxi Han, Zimeng Ye. Effects of etching temperature and ball milling on the preparation and capacitance of Ti3C2 MXene. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 752, 32-39. DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.152
 • Xin Yu, Zhenhuan Zhao*, Dehui Sun, Na Ren, Longhua Ding, Ruiqi Yang, Yanchen Ji, Linlin Li and Hong Liu*, TiO2/TiN core/shell nanobelts for efficient solar hydrogen generation, Chemical Communications 2018, 54, 6056-6059. DOI: 10.1039/C8CC02651C
 • Xin Yu, Zhenhuan Zhao, Dehui Sun*, Na Ren, Jinghua Yu, Ruiqi Yang & Hong Liu*. Microwave-assisted hydrothermal synthesis of Sn3O4 nanosheet/rGO planar heterostructure for efficient photocatalytic hydrogen generation. Applied Catalysis B: Environmental 2018, 5, 470-476. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.01.055
 • Fan Qin, Zhenhuan Zhao, Md Kamrul Alam, Yizhou Ni, Francisco Carlos Robles Hernandez, Luo Yu, Shuo Chen, Zhifeng Ren, Zhiming Wang, and Jiming Bao*, Trimetallic NiFeMo for overall electrochemical water splitting with a low cell voltage, ACS Energy Letters 2018, 3 (3), 546-554. DOI:  10.1021/acsenergylett.7b01335
 • Desmond E. Schipper#, Zhenhuan Zhao#, Hari Thirumalai, Andrew P. Leitner, Samantha L. Donaldson, Arvind Kumar, Fan Qin, Zhiming Wang, Lars C. Grabow*, Jiming Bao*, and Kenton H. Whitmire*, Effects of Catalyst Phase on the Hydrogen Evolution Reaction of Water Splitting: Preparation of Phase-Pure Films of FeP, Fe2P, and Fe3P and Their Relative Catalytic Activities, Chemistry of Materials 2018, 30 (10), 3588-3598. DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b01624
 • Zhenhuan Zhao, Desmond E. Schipper, Andrew P. Leitner, Hari Thirumalai, Jing-Han Chen, Lixin Xie, Fan Qin, Md Kamrul Alam, Lars C. Grabow, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang*, Kenton H. Whitmire* & Jiming Bao*. Bifunctional metal phosphide FeMnP films from single source metal organic chemical vapor deposition for efficient overall water splitting. Nano Energy 2017, 39, 444-453. DOI:10.1016/j.nanoen.2017.07.027
 • Zhenhuan Zhao, Fan Qin, Sashank Kasiraju, Lixin Xie, Md Kamrul Alam, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang*, Lars C. Grabow* & Jiming Bao*. Vertically Aligned MoS2/Mo2C hybrid Nanosheets Grown on Carbon Paper for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution. ACS Catalysis, 2017, 7312-7318. DOI: 10.1021/acscatal.7b02885.
 • Desmond E. Schipper#, Zhenhuan Zhao#, Andrew P. Leitner, Lixin Xie, Fan Qin, Md Kamrul Alam, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang, Jiming Bao* & Kenton H. Whitmire*. A TiO2/FeMnP Core/Shell Nanorod Array Photoanode for Efficient Photoelectrochemical Oxygen Evolution. ACS nano 2017, 11, 4051-4059. DOI: 10.1021/acsnano.7b00704
 • Feng Lin, Zhuan Zhu, Xufeng Zhou, Wenlan Qiu, Chao Niu, Jonathan Hu, Keshab Dahal, Yanan Wang, Zhenhuan Zhao, Zhifeng Ren, Dimitri Litvinov, Zhaoping Liu, Zhiming M. Wang* & Jiming Bao*. Orientation Control of Graphene Flakes by Magnetic Field: Broad Device Applications of Macroscopically Aligned Graphene. Advanced Materials 2017, 29 (1), 1604453. DOI: 10.1002/adma.201604453
 • Lanchun Zhang, Chuancheng Jia*, Shuren He, Youtao Zhu, Yana Wang, Zhenhuan Zhao, Xiaochun Gao, Xiaomei Zhang, Yuanhua Sang, Dongju Zhang, Xiaohong Xu* & Hong Liu*. Hot Hole Enhanced Synergistic Catalytic Oxidation on Pt-Cu Alloy Clusters. Advanced Sciences 2017, 4, 1600448. DOI: 10.1002/advs.201600448.
 • Ze Yang, Jingying Sun, Yizhou Ni, Zhenhuan Zhao, Jiming Bao & Shuo Chen. Facile synthesis and in situ transmission electron microscopy investigation of a highly stable Sb2Te3/C nanocomposite for sodium-ion batteries. Energy Storage Materials 2017, 9, 214-220. DOI: 10.1016/j.ensm.2017.07.010
 • Aixue Lia, Jian Zhang, Jichuan Qiu, Zhenhuan Zhao, Cheng Wang, Chunjiang Zhao & Hong Liu. A novel aptameric biosensor based on the self-assembled DNA-WSnanosheet architecture. Talanta, 2017, 163, 78-84. DOI: 10.1016/j.talanta.2016.10.088
 • Xin Yu#, Zhenhuan Zhao#, Jian Zhang, Weibo Guo, Linlin Li, Hong Liu & Zhong Lin Wang. One-step synthesis of ultrathin nanobelts-assembled urchin-like anatase TiO2 nanostructures for highly efficient photocatalysis. CrystEngComm, 2017, 19, 129-136. DOI: 10.1039/C6CE02241C
 • Xin Yu#, Zhenhuan Zhao#, Jian Zhang, Weibo Guo, Jichuan Qiu, Deshuai Li, Zhou Li, Xiaoning Mou, Linlin Li*, Aixue Li* & Hong Liu*. Rutile Nanorod/Anatase Nanowire Junction Array as Both Sensor and Power Supplier for High-Performance, Self-Powered, Wireless UV Photodetector. Small, 2016, 12, 2759-2767. 
 • Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Yuanhua Sang*, Andreu Cabot* & Hong Liu*. Structure, synthesis, and applications of  TiO2 nanobelts. Advanced Materials, 2015, 27, 2557-2582.
 • Zhenhuan Zhao, Shimeng Hao, Pin Hao, Yuanhua Sang, Ayyakkannu Manivannan, Nianqiang Wu* & Hong Liu*. Lignosulphonate-cellulose derived porous activated carbon for supercapacitor electrode. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 15049-15056.
 • Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Mingwen Zhao, Pin Hao, Yanhua Leng & Hong Liu*. From UV to near-infrared, WS2nanosheet: a novel photocatalyst for full solar light spectrum photodegradation. Advanced Materials, 2015, 27, 363-369.
 • Pin Hao, Zhenhuan Zhao, Yanhua Leng, Jian Tian, Yuanhua Sang, Robert I. Boughton, C. P. Wong*, Hong Liu* & Bin Yang*. Graphene-based nitrogen self-doped hierarchical porous carbon aerogels derived from chitosan for high performance supercapacitors. Nano Energy, 2015, 15, 9-23.
 • Pin Hao, Zhenhuan Zhao, Liyi Li, Chia-Chi Tuan, Haidong Li, Yuanhua Sang, Huaidong Jiang, C. P. Wong* & Hong Liu*. The hybrid nanostructure of MnCo2O4.5 nanoneedle/carbon aerogel for symmetric supercapacitors with high energy density. Nanoscale, 2015, 7, 14401-14412.
 • Jian Tian, Yanhua Leng, Zhenhuan Zhao, Yang Xia, Yuanhua Sang, Pin Hao, Jie Zhan, Meicheng Li* & Hong Liu*. Carbon quantum dots/hydrogenated TiOnanobelt heterostructures and their broad spectrum photocatalytic properties under UV, visible, and near-infrared irradiation. Nano Energy, 2015, 11, 419-427.
 • Xin Yu, Xun Han, Zhenhuan Zhao, Jian Zhang, Weibo Guo, Caofeng Pan*, Aixue Li*, Hong Liu* & Zhong Lin Wang. Hierarchical TiOnanowire/graphite fiber photoelectrocatalysis setup powered by a wind-driven nanogenerator: A highly efficient photoelectrocatalytic device entirely based on renewable energy. Nano Energy, 2015, 11, 19-27.
 • Xin Yu, Jian Zhang, Zhenhuan Zhao, Weibo Guo, Jichuan Qiu, Xiaoning Mou, Aixue Li*, Jerome P. Claverie* & Hong Liu*. NiO–TiOp–n heterostructured nanocables bridged by zero-bandgap rGO for highly efficient photocatalytic water splitting. Nano Energy, 2015, 16, 207-217.
 • Jian Zhang, Aixue Li, Xin Yu, Weibo Guo, Zhenhuan Zhao, Jichuan Qiu, Xiaoning Mou, Jerome P. Claverie & Hong Liu*. Scaly Graphene Oxide/Graphite Fiber Hybrid Electrodes for DNA Biosensors. Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 1500072.
 • Xin Yu, Longfei Wang, Jian Zhang, Weibo Guo, Zhenhuan Zhao, Yong Qin*, Xiaoning Mou, Aixue Li & Hong Liu*. Hierarchical hybrid nanostructures of Sn3Oon N doped TiOnanotubes with enhanced photocatalytic performance. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 19129-19136.
 • Aixue Li, Jian Zhang, Xin Yu, Jianhua Li, Jichuan Qiu, Zhenhuan Zhao, Weibo Guo, Jerome P. Claverie, Xiaoning Mou & Hong Liu. An Impedimetric-Fluorescence Double-Checking Biosensor with Enhanced Reliability Based on Graphene Oxide. Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 1500279.
 • Jian Tian#, Zhenhuan Zhao#, Anil Kumar, Robert I. Boughton & Hong Liu*. Recent progress in design, synthesis, and applications of one-dimensional TiOnanostructured surface heterostructures: a review. Chemical Society Review, 2014, 43, 6920-6937.
 • Pin Hao#, Zhenhuan Zhao#, Jian Tian, Haidong Li, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Huaqiang Cai, Hong Liu, C. P. Wong & Ahmad Umar. Hierarchical porous carbon aerogel derived from bagasse for high performance supercapacitor electrode. Nanoscale, 2014, 6, 12120-12129.
 • Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Pin Hao, Huaidong Jiang, Hong Liu* & Jerome P. Claverie*. Enhanced photocatalytic property of reduced graphene oxide/TiO2 nanobelt surface heterostructures constructed by an in situ photochemical reduction method. Small, 2014, 10, 3775-3782.
 • Zhenhuan Zhao, Dongzhou Wang, Xueliang Kang, Yuanhua Sang & Hong Liu*. Hierarchically Assembled ZnO Nanorods on TiONanobelts for High Performance Gas Sensor. Energy and Environment Focus, 2014, 3, 404-410.
 • Xingqi Wang, Wenxia Liu*, Jian Tian, Zhenhuan Zhao, Pin Hao, Xueliang Kang, Yuanhua Sang & Hong Liu*. Cr(vi), Pb(ii), Cd(ii) adsorption properties of nanostructured BiOBr microspheres and their application in a continuous filtering removal device for heavy metal ions. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2599.
 • Weijia Zhou*, Xiaojun Liu, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Kai Zhou, Hong Liu & Shaowei Chen*. Enhanced performance of layered titanate nanowire-based supercapacitor electrodes by nickel ion exchange. ACS Applied Materials Interfaces, 2014, 6, 4578-4586.
 • Donglin Guo, Chenguo Hu*, Zhenhuan Zhao, Yi Xi & Hong Liu. Defect-Induced Ferromagnetism in VO2(B) Nanobelts: Theoretical and Experimental Insights. Science of Advanced Materials, 2014, 6, 276-282.
 • Pin Hao, Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Hong Liu*, Shaowei Chen* & Weijia Zhou. Bismuth titanate nanobelts through a low-temperature nanoscale solid-state reaction. Acta Materialia, 2014, 62, 258-266.
 • Zhenhuan Zhao, Wenxia Liu*, Zongyin Liu, Pengxiang Ding & Haidong Li. Phase inversion of TiO2nanoparticle stabilized emulsions of alkenyl succinic anhydride. Chemical engineering science, 2013, 87, 246-257.
 • Shaowei Chen*, Zhenhuan Zhao & Hong Liu*. Charge transport at the metal-organic interface. Annual Review of Physical Chemstry, 2013, 64, 221-245. 
 • Hao Hua, Chenguo Hu*, Zhenhuan Zhao, Hong Liu, Xiao Xie & Yi Xi. Pt nanoparticles supported on submicrometer-sized TiO2spheres for effective methanol and ethanol oxidation. Electrochimica Acta, 2013, 105, 130-136.
 • Jian Tian, Yuanhua Sang, Zhenhuan Zhao, Weijia Zhou, Dongzhou Wang, Xueliang Kang, Hong Liu*, Jiyang Wang, Shaowei Chen*, Huaqiang Cai & Hui Huang. Enhanced photocatalytic performances of CeO2/TiO2 nanobelt heterostructures. Small, 2013, 9, 3864-3872.
 • Xiaoyan Li, Chenguo Hu*, Zhenhuan Zhao, Kaiyou Zhang & Hong Liu. Three-dimensional CdS nanostructure for photoelectrochemical sensor. Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 182, 461-466.
 • Hao Hua, Yi Xi, Zhenhuan Zhao, Xiao Xie, Chenguo Hu* & Hong Liu. Gram-scale wet chemical synthesis of Ag2O/TiO2aggregated sphere heterostructure with high photocatalytic activity. Materials Letters, 2013, 91, 81-83.
 • Zhenhuan Zhao, Jian Tian, Dongzhou Wang, Xueliang Kang, Yuanhua Sang, Hong Liu*, Jiyang Wang, Shaowei Chen*, Robert I. Boughton & Huaidong Jiang. UV-visible-light-activated photocatalysts based on Bi2O3/Bi4Ti3O12/TiO2 double-heterostructured TiO2 nanobelts. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 23395.
 • Zhenhuan Zhao, Hong Liu* & Shaowei Chen*. Charge transport at the metal oxide and organic interface. Nanoscale, 2012, 4, 7301-7308.
 • Pengxiang Ding, Wenxia Liu* & Zhenhuan Zhao. Roles of short amine in preparation and sizing performance of partly hydrolyzed ASA emulsion stabilized by Laponite particles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2011, 384, 150-156.