Alumni

Jingying Luo

罗晶莹 B.S. 2018-2021.

Chunyuan Li

李春元 B.S. 2018-2021.

Xiaonan Zhang

张晓楠 B.S. 2019-2022.

Qian Song

宋倩 B.S. 2019-2022.

Zhe Wang

王哲 B.S. 2019-2022.